Vilken etnicitet har svenskar egentligen?

Marika Carlsson - "En negers uppväxt"

Häromdagen inledde Emanuel Karlsten en intressant diskussion om begreppet ”etniska svenskar”; ni vet den där grodan som statsminister Reinfeldt kläckte ur sig förra sommaren och som väckte kritik från alla håll och kanter utom – naturligtvis – Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna?

Frågan gäller huruvida begreppet ”etniska svenskar” är problematiskt i sig, eller om det främst är sättet Reinfeldt använde det på som bör kritiseras.

Vad är etnicitet för något?

Etnicitetsbegreppet debatteras och utvecklas ständigt och har över tid tillskrivits nya och kompletterande innebörder. Avsikten har från början varit att röra sig bort från tidigare etnocentriska beskrivningar av ”stammar” och ”folkslag” med homogena, beständiga och av naturen givna egenskaper. Inte minst utgör övergången från ett essentialistiskt till ett konstruktivistiskt perspektiv på etnicitet en viktig milstolpe i denna utveckling.

”Medan begreppet essentialism framställer etnicitet som någonting bestående som man mer eller mindre föds med eller föds i (en slags färdig produkt) är det enligt konstruktivismen något som skapas och omskapas i socialt liv, någonting som byggs och konstrueras beroende på möten och omständigheter.”
Wikipedia: Socialkonstruktivism

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv beskriver kategorier som kön, ras och etnicitet snarare hur vi uppfattar och förhåller oss till varandra, än vilka grundläggande egenskaper vi har. Nutidens antropologer har lämnat synen på etnicitet som något medfött, statiskt och oföränderligt bakom sig och talar istället ofta om etnicitet som en aspekt av relationen mellan en minoritetsgrupp och samhällsmajoriteten. Med detta synsätt blir det särskilt vanskligt att tala om majoritetsbefolkningens etnicitet.

Så här skriver Nordiska muséet om etnicitet på sin webbplats om nationella minoriteter:

Etnicitet används idag för att beskriva tillhörighet till en grupp som definierar sig som skild från andra vad gäller ursprung och kultur. Ursprung kan syfta på släktskap, historia eller geografisk härkomst

Här görs också skillnad på etnicitet och etnisk identitet:

Etnisk identitet betyder att en person menar sig tillhöra en folkgrupp och i större eller mindre utsträckning sympatiserar med dess kulturella normer och uttryck. Men den etniska tillhörigheten är sällan en persons enda identitet, lika lite som en språklig eller religiös. Andra saker som kan påverka är till exempel kön, klass, sexualitet, ålder och bostadsort.

Hur en person själv uppfattar sin etniska tillhörighet är alltså centralt för den etniska identiteten. Det handlar inte om att klistra etiketter på varandra, utan att beskriva olika gruppers relationer sinsemellan.

Hur och om en person uttrycker sin etniska identitet kan variera. Beroende på sammanhanget kan etnisk identitet vara något ointressant, viktigt eller farligt.

Här blir det särskilt spännande! Alla har tydligen inte samma behov av att formulera en etnisk identitet och kontexten avgör vilka konsekvenser denna identitetsbildning medför.

Maktperspektivet

Som jag ser det är maktperspektivet avgörande för att förstå konsekvenserna av etnisk identitetsbildning. Odlandet av en etnisk gemenskap kan både stärka personer i utsatta minoritetsgrupper och bidra till att reproducera stereotypa och diskriminerande fördomar om gruppen och dess medlemmar.

Kritiker av etnicitetsbegreppet, som författarna Qaisar Mahmood och Lena Andersson brukar skjuta in sig på essentialistiskt präglade idéer om etniska gruppers inneboende egenskaper. De för båda ett resonemang som går ut på att i konsekvensens namn avskaffa etniciteten som identitetsbärare och därigenom komma till rätta med stereotypisering och diskriminering.

Jag tror att det kan vara att gå lite väl långt. Den etniska identiteten fyller olika funktioner för olika grupper, beroende på deras status i samhället. För en utsatt minoritet kan etnicitetsbegreppet användas som verktyg för att synliggöra och beskriva gruppens relation till majoriteten. Människor som dagligen diskrimineras och underordnas i samhället kan finna stöd och driva krav på lika möjligheter inom ramen för en etnisk grupptillhörighet.

Men om samer, kurder och romer får odla sin gemenskap måste väl också ”riktiga svenskar” få göra det, kanske någon tänker?

Här måste vi ställa oss frågan vem som gynnas av en ”etnisk svensk” identitet, en som exkluderar alla som inte har ”svenskt påbrå” sedan (hur många?) generationer tillbaka, och därtill inte anses dela ”svenska värderingar och traditioner” etc.

I en debatt med Jimmie Åkesson 2010 uttryckte statsministern följande kritik mot Sverigedemokraternas strävan att definiera vilka som är ”svenskar” och inte:

”Det blir så väldigt många som känner sig svenska som helt plötsligt får höra att de inte är det. Det blir märkligt om man försöker definiera det”

Vem har behov av en etnisk identitet med etiketten ”svensk”? Vad är det för gruppgemenskap som behöver stärkas genom införandet av begreppet ”etnisk svensk”? Vilken maktrelation är denna etnicitet tänkt att synliggöra? Vilka konsekvenser får den för de svenskar som inte platsar?

Alla etniska grupperingar verkar exkluderande. Om gruppen består av en privilegierad majoritet leder exkluderingen också till ojämlikhet, diskriminering och utanförskap. Onödiga barriärer skapas som utestänger många grupper från den svenska gemenskapen.

Idéer om blodsband och geografisk koncentration som avgränsningar för gemenskap leder ofrånkomligen till ökad segregation och spelar det kulturrasistiska projektet att ”Bevara Sverige svenskt” i händerna. Idén om ett ursprungsfolk som genom generationer varit bärare av hemlandets kultur och särart springer ur den nationalromantiska blod och jord-tanken som kom att bidra till den ideologiska basen för nazitysklands folkmord.

I de fall man önskar beskriva de privilegierade svenskarnas överordnade maktrelation till minoritetsgrupper kommer man hyfsat långt med kategorierna ”vit”, ”heterosexuell”, ”medelklass” och ”man”.

Flickr: venstredk
Vem är egentligen ”etnisk svensk”?

Vi får snabbt problem när vi ska försöka definiera ”svensk etnicitet”. Hur många generationer av inrikes födda förfäder måste en person ha bakom sig för att uppfattas som ”etnisk svensk”? Samerna utgör Sveriges urfolk – innebär det att de automatiskt räknas som ”etniska svenskar”? Vilka räknas som samer, förresten? Inte ens en relativt sammanhållen minoritet som just samerna låter sig enkelt avgränsas. Hur är det tänkt att gränsdragningen mellan ”etniska svenskar” och ”icke-etniska(?) svenskar” ska genomföras?

Som alternativ till den splittrande uppdelningen i olika etniska identiteter förespråkar Qaisar Mahmood en svensk nationell gemenskap, öppen för alla som önskar vara med och utforma den.

Det är därför hög tid att vi en gång för alla förpassar det essentialistiska tankesättet till den historiska soptippen, och i stället bejakar framväxten av en nationalism som förenar alla i samhället, oavsett om man hälsar på varandra genom att skaka hand eller genom att lägga handen på hjärtat. Det första steget är att ifrågasätta etniska gemenskaper, som alla bygger på idéer om arv, blod, gemensam historia och synen på kultur som något statiskt och homogent.

Ur ett antirasistiskt perspektiv ter det sig betydligt mer fruktbart att arbeta för en öppen, inkluderande och dynamisk nationell gemenskap av svenskar med olika etniciteter och hudfärger, än att söka definiera vem som är ”etnisk svensk” och inte.

Svaret på frågan vilken etnicitet svenskar egentligen har är ”alla möjliga” eller ”ingen särskild”. För somliga är den etniska grupptillhörigheten viktig i kampen för minoriteters likaberättigande. För andra finns det små eller inga vinster med att odla en etnisk identitet.

Uppdatering:

Via Twitter gjorde @EnokAnnan mig uppmärksam på att Reinfeldt faktiskt blivit en aning felciterad. Nyhetsguiden i P3 gjorde sitt bästa för att reda ut begreppen:

Det korrekta citatet lyder ”Om vi tittar på etniskt födda svenskar mitt i livet, har vi mycket låg arbetslöshet…”

Det är alltså inte självklart att Reinfeldt anammat SD:s vokabulär. Det kan också röra sig om en ren felsägning.

Språkrådet säger:

”Etnisk svensk har dykt upp på senare tid som motsatsord till person med invandrarbakgrund. I båda fallen kan man fråga sig hur långt tillbaka i tiden man ska gå. Det är alltid svårt och känsligt att kategorisera folk på det sättet.”

Så här uttalar sig Anders Neergaard (AN), docent i sociologi vid Linköpings universitet apropå begreppet ”etnisk svensk” när Sveriges radio (SR) intervjuar honom:

SR: Vad menar man när man säger ”etnisk svensk”?

AR: Det beror på vilket sätt man själv förstår etnicitet. Den klassiska förståelsen av etnicitet är etnicitet som en kärnegenskap, nån kvalitet inom en grupp människor…

SR: Och den andra definitionen…

AN: …handlar om att etnicitet är någonting som vi tillsammans tillskriver varandra…

SR: Tycker du att det går att definiera ordet ”etnisk svensk”?

AN: Nej, jag tror inte att vi kan definiera det på ett sådant sätt så att vi alla är överens om det, men jag tror att många av oss kan definiera ”etnisk svensk”, men det är vissa människor som har makt som kan få den betydelsen att gälla i olika sammanhang.”

Eshan Fadakar bemöter kritiken mot Nyheter24:s hyllning till ”Patriot Paow”

Jag har under eftermiddagen försökt få ett uttömmande svar på min fråga hur Nyheter24 resonerade när de valde att hylla ”Patriot Paow”. Jag väntar fortfarande på en utförlig kommentar till mitt förra inlägg från deras chefredaktör Eshan Fadakar och i väntan på det publicerar jag här den twitterkonversation vi hade tidigare idag:

@ehsanfadakar @damonrasti Nu har jag bloggat om @Nyheter24:s hyllning till främlingsfientliga bloggaren Paow: http://wp.me/p1khw-qP
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @damonrasti @Nyheter24 Nu verkar det verkligen som att du gått händelserna i förväg.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Frågan handlar om hur ni ser på journalistisk saklighet när ni hyllar henne som ”Patriot Paow” på er nöjessida. @damonrasti
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @damonrasti @Nyheter24 Att isolera en 17-årig tjej är verkligen inte det bästa sättet att få henne att förstå bättre.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar @dreadnallen Vem sa något om att isolera? Borde vara alla journalisters jobb att ifrågasätta hennes politiska åsikter.
damonrasti
July 13, 2011
@damonrasti @dreadnallen Att stämpla Paow som Sverigedemokrat, innan hon ens blivit vuxen, är om något att isolera henne.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Att stämpla? Hon har ju själv uttryckt sitt stöd. Hon fyller 18 om 3 månader, och påverkar hundratusentals potentiella väljare
damonrasti
July 13, 2011
@ehsanfadakar Jag har inte tillskrivit Paow andra åsikter än dem som finns i hennes blogg. Svara gärna i kommentarsfältet. @damonrasti
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @damonrasti Jag menar bara att det inte hjälper att attackera henne. Försök få henne att förstå.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Jag är införstådd med hennes bristande politiska insikter. Frågan är varför ni hyllar henne okritiskt som patriot. @damonrasti
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @damonrasti Det var mer hennes bild än hennes uttalanden. Läs gärna denna! http://tiny.cc/bfrck
ehsanfadakar
July 13, 2011
@dreadnallen @damonrasti En patriot är inte automatiskt en rasist. Att hon har en bild med sig själv och den svenska flaggan är väl fint?
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Du ger intryck av att sakna kunskap om hennes uttalanden. Nu har jag sammnställt några av dem åt dig. Återkom! @damonrasti
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @damonrasti Och vi har ställt henne mot väggen som du kan läsa här. http://tiny.cc/bfrck. Läs hennes svar. Är de genomtänkta?
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar ”Genomtänkta svar” och ”patrioter” #intesammasak skulle jag säga. Svara gärna i kommentarsfältet varför ni publ. @damonrasti
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @damonrasti Vilket kommentarsfält?!? 🙂 Att kalla henne sd-paow, när hon säger att hon inte är det. Känns som att stämpla.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Jag har ett kommentarsfält kopplat till min blogg! 🙂 Läs gärna länkarna för bakgrundsinfo först. @damonrasti
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @damonrasti Men ärligt, att kalla henne sd-paow när hon tagit avstånd från sd, känns inte det som att isolera henne för alltid?
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Jag känner att du undviker frågan varför ni okritiskt hyllar hennes patriotism. Väl mött i kommentarsfältet. @damonrasti
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @damonrasti Vi har tyvärr olika syn på det hela. Du utgår från att hon är SD. Jag utgår från att hon tydligt tagit avstånd.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Jag förhåller mig till de källor jag redovisar på bloggen. Kommentera gärna med sakliga motargument. @damonrasti
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @damonrasti Det senaste jag kan se Paow sagt om SD är i intervjun med Nyheter24. Där tar hon tydligt avstånd.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Är det ”de har några bra punkter… Sverige är för fega i sin invandringspolitik…” som du syftar på? #sdpaow
dreadnallen
July 13, 2011
@ehsanfadakar …eller: ”Och så ska vi släppa in massa folk från andra länder som har svårt att anpassa sig och svårt att lära sig svenska.”
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen Skriv gärna ut hela stycket i stället. Att ta saker ur sitt sammanhang blir extra billigt när det gäller minderåriga.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Nu flyttar vi den här diskussionen till bloggen istället. Svara i kommentarsfältet, är du snäll! #sdpaow
dreadnallen
July 13, 2011
Jag försöker alltså få @Nyheter24:s chefred @ehsanfadakar att förklara varför de hyllar ”Patriot Paow” på nöjessidorna: https://antropomorf.se/2011/07/13/frmlingsfientlig-skvallerbloggare-hyllas-av-nyheter24-fr-sin-patriotism-sdpaow/
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @Nyheter24 Och jag ber dig ta hänsyn till att hon tagit avstånd från sd och därmed sluta stämpla henne som en sverigedemokrat.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@dreadnallen @emanuelkarlsten När du utgår från en felaktig grund blir det svårt att föra en diskussion.
ehsanfadakar
July 13, 2011

Samtidigt som jag förde ovanstående dialog med Ehsan, visade Aftonbladets ledarskribent Daniel Swedin på ytterligare exempel där Nyheter24 bedriver en normalisering av Sverigedemokrater i sin nöjesjournalistik. Emanuel Karlsten kommenterade:

Många pratar om borgerliga ledarsidors normaliserande av SD, men hur ska man se på att Nyheter24 hyllar SD:are i sin nöjesjournalistik?
danielswedin
July 13, 2011
Nyheter24 listar alltså SDs @erikalmqvist som Sveriges 8e sexigaste politiker och frågar: ”Vad gör nationalism sexigt?” http://bit.ly/pPi3wT
emanuelkarlsten
July 13, 2011
@emanuelkarlsten Om vi gör en lista, ska vi automatiskt inte ta en person för att denne är sd:are?
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Vänd på det. Om du gör en lista, måste du automatiskt ta med en person för att denne är sd:are?
emanuelkarlsten
July 13, 2011
@emanuelkarlsten Absolut inte. Men i det här fallet fick han vara med. Inte för att han var sverigedemokrat, utan för att juryn tyckte det.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@emanuelkarlsten Åsså hyllar de Paows patriotism: http://t.co/YMtcbSs
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen Det börjar bli besvärligt när klickhysterin så tydligt gå över och förbi publicistiskt ansvar. Nyheter24:s största problem.
emanuelkarlsten
July 13, 2011
@emanuelkarlsten Hur menar du nu?
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Att ni söker klick framför framför publicistisk idé. ”Glimten i ögat” är ingen publicistisk idé.
emanuelkarlsten
July 13, 2011
@emanuelkarlsten Klicktiden är förbi för länge sen. Jag tror inte det ordet använts på Nyheter24 på 1,5 år. Titta på tidningen och var ärlig
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Vad tror du jag menar med ”klick”? Det här med betalning per klick?
emanuelkarlsten
July 13, 2011
@emanuelkarlsten Du pratar nog om att ”jaga” klick. Det gör vi inte. Vi bevakar vad vår målgrupp vill ha. Det förstår nog själv.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Ok, så jag var helt ute och cyklade? Det finns inga problem? Allt är dandy?
emanuelkarlsten
July 13, 2011
@emanuelkarlsten Du anser att vi jagar klick genom att skriva om sd. Jag menar att det inte stämmer. Mitt svar blir alltså ett ”problem”?
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Nej, nu pratar vi om varandra en bra bit. Jag återkommer. Måste hämta flyttbilen nu.
emanuelkarlsten
July 13, 2011
@emanuelkarlsten Och jag måste äta. Lyft med benen – inte ryggen!
ehsanfadakar
July 13, 2011

Även Hans Ahlborg inledde en diskussion som senare utvecklades till något som kan utläsas som en förklaring från Eshan Fadakars sida. Hans huvudpoäng tycks vara att Paow ”tar avstånd” från sitt främlingsfientliga förflutna i den här intervjun som gjordes i januari 2011(?).


När jag läser samma intervju ser jag massor av SD-retorik och samma gamla missuppfattningar om ”massa folk från andra länder som har svårt att anpassa sig” och som kommer hit och försörjer sig på skattebetalarnas bekostnad. 


Jag hoppas fortfarande att Nyheter24:s redaktion inser allvaret i att de så okritiskt förmedlar främlingsfientliga åsikter i sin publikation och tar sig tid att besvara min enkla fråga.

@dreadnallen @Nyheter24 @ehsanfadakar Jag är stum över Nyheter24:s mentala lågvatten pageview över etik #skam
haah68
July 13, 2011
@haah68 En inställning som @nyheter24 iofs delar även med de stora drakarna. Men detta var all-time-low? @emanuelkarlsten @ehsanfadakar
dreadnallen
July 13, 2011
@haah68 Förklara gärna hur du tänker i vilket sammanhang.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Hur kan du som utgivare välja att inte ta avstånd från främlingsfientlighet och hylla en bigott bloggare för att hon är snygg?
haah68
July 13, 2011
@haah68 Vem menar du nu?
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar efter att ha läst din och @dreadnallen konversation och hans försök att få dig att förstå undrar jag var civilkuraget hos er
haah68
July 13, 2011
@ehsanfadakar frågan är vill ni förstå eller är page-view viktigare än visst samhällsansvar? @dreadnallen @emanuelkarlsten
haah68
July 13, 2011
@haah68 @dreadnallen Vi granskar SD oftare och bättre än de flesta andra medier. http://tiny.cc/ppa8f
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar @dreadnallen granska SD är en sak, unga inflytelserika bloggare som okritiskt får föra fram budskap är något annat!
haah68
July 13, 2011
@haah68 @dreadnallen Du menar som när vi intervjuade om det hon sagt här http://tiny.cc/cbgd9 och där hon tog avstånd från sd?
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar @dreadnallen jag menar att man kanske ska vara liiite mer kritisk och kallar man nån ”patriot paow” är man snett på det
haah68
July 13, 2011
@ehsanfadakar Läs det som är skickat till dig från @dreadnallen och fundera sen över det och kom tillbaka efter det utan autoreplykänslan
haah68
July 13, 2011
@haah68 @dreadnallen Jag har läst det mesta. Men han utgår ifrån att hon är sd, vilket hon själv säger att hon inte är. Hur fel är inte det?
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar @haah68 @dreadnallen Att sen fortsätta kalla henne för sverigedemokrat kommer bara driva henne mot sd. Ni kommer isolera henne
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar @dreadnallen så personer med extremare åsikter ska det daltas med istället för att avkrävas ansvar? Hon är en offentlig person
haah68
July 13, 2011
@ehsanfadakar @dreadnallen har man hennes ställning och uttrycker sig så som hon gör får man nog ta den smällen och isoleras i så fall
haah68
July 13, 2011
@haah68 @dreadnallen Ja. Hon är en offentlig person som tog avstånd från sd. Vad mer kan hon göra? Och ändå driver ni på att hon är sd.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Jag tycker inte att du verkar ta Paows åsikter på allvar. Ät nu och förklara sen varför ni hyllar henne som ”Patriot”. @haah68
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @haah68 Och jag tycker att du borde ge en tonåring en ny chans när hon tydligt ber om en. Du blundar för hennes avståndstagande
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Min fråga är: Varför väljer ni att hylla henne som patriot? Besvara den i kommentarsfältet. Tack! https://antropomorf.se/2011/07/13/frmlingsfientlig-skvallerbloggare-hyllas-av-nyheter24-fr-sin-patriotism-sdpaow/ @haah68
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @haah68 Vi ansåg att bilden hon lagt upp var passande för nationaldagen. Det har inget med hennes tidigare uttalanden att göra.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Du ser alltså ingen koppling mellan hennes främlingsfientliga & SD-kramande uttalanden & epitetet ”Patriot Paow”? @haah68
dreadnallen
July 13, 2011
@ehsanfadakar @dreadnallen ber om ursäkt men den där var ganska lam med tanke på historien runt henne…
haah68
July 13, 2011
@dreadnallen @haah68 Klart kopplingen finns där. Men att hävda att en patriot automatiskt blir/är en rasist är att ta det för långt.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Så varför valde ni att okritiskt hylla henne som ”Patriot Paow”, med hänsyn tagen till hennes tidigare uttalanden? @haah68
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @haah68 Återigen. Sluta blunda för hennes avståndstagande. Blir så himla fel. Det är fortfarande en tonåring vi pratar om.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar är det inte bara enklare att säga sorry vi tänkte oss inte för, korkat gjort och go further and sin no more? @dreadnallen
haah68
July 13, 2011
@haah68 Ja, och hennes tonåriga läsekrets – hur ska de förstå att ”Patriot Paow” numera är vänligt inställd till invandring? @ehsanfadakar
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @ehsanfadakar jag tänkte mer nyheter24 att dom kanske skulle göra en pudel, känns som det är läge för det
haah68
July 13, 2011
@haah68 @dreadnallen Jag har en motfråga, är det inte enklare att säga: oj, jag såg inte att hon tagit avstånd. Jag ger henne EN chans till
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Men VAR tar hon avstånd från sin kritik mot invandringspolitiken?! Borde ni inte redovisa det i så fall? #sdpaow @haah68
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @haah68 De får reda på det för att hon länkar till intervjun. http://paow.se/?p=29610#comments
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar @dreadnallen jo men gör det publikt och ordentligt!
haah68
July 13, 2011
@ehsanfadakar Men det är ju samma _invandringskritiska_ intervju som du länkade till innan??! http://nyheter24.se/noje/kandisar/519603-stor-intervju-paulina-paow-danielsson @haah68
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @haah68 Så du menar att hon inte får ha några politiska åsikter?
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Hon får ha vilka åsikter hon vill. Jag undrar varför ni hyllar henne som ”Patriot Paow”. @haah68
dreadnallen
July 13, 2011
@haah68 @dreadnallen Jaha. Du vill alltså att hon ska ställa sig vid skampålen? Det räcker inte att ta avstånd när en journalist intervjuar?
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar @dreadnallen självklart får hon politiska åsikter men då får hon ta konsekvenser och kritik för det, tåla debatt så och ni!
haah68
July 13, 2011
@haah68 @dreadnallen Absolut. Men att stämpla henne som sd-paow när hon tagit avstånd känns som att blunda bara för att få rätt på twitter.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Vad är det hon tar avstånd ifrån i den här intervjun? http://nyheter24.se/noje/kandisar/519603-stor-intervju-paulina-paow-danielsson @haah68
dreadnallen
July 13, 2011
@ehsanfadakar ”Jag tycker att Sverige släpper in för många invandrare.” http://nyheter24.se/noje/kandisar/519603-stor-intervju-paulina-paow-danielsson @haah68
dreadnallen
July 13, 2011
@ehsanfadakar Hon tar ej avstånd från deras politik: ”Jag är inte sverigedemokrat, däremot tycker jag att de har några bra punkter” @haah68
dreadnallen
July 13, 2011
@ehsanfadakar ”Alltså blattar… Jag menar inte invandrare utan typ tjejer som går runt i mjukisbyxor och säger ‘ey, brushan'”. @haah68
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @haah68 Du väljer återigen att lyfta saker utan att lyfta hela stycket. Gör om gör rätt.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar @dreadnallen hela stycket? läser vi samma intervju? hon är direkt invandringsfientlig och kopplar det till skatt SD-argument
haah68
July 13, 2011
@ehsanfadakar Jag överlåter åt dig att peka på var hon tar avstånd från främlingsfientlighet. Jag ser det inte. http://nyheter24.se/noje/kandisar/519603-stor-intervju-paulina-paow-danielsson @haah68
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen @haah68 Utgår du från att hon är sd så är det väldigt lätt att lyfta citat och vinkla det så. typ ”Jag är inte sverigedemokrat”
ehsanfadakar
July 13, 2011
@dreadnallen @haah68 Återkommer om en timme eller så. Väldigt intressant diskussion. Hoppas ni tycker det också.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Ja! Ta en paus och återkom med en kommentar i min blogg, så diskuterar vi vidare utifrån den, aiht, brushan?! 😉 @haah68
dreadnallen
July 13, 2011
@ehsanfadakar @dreadnallen intressant men känns lite oljigt just nu tycker att du glider undan från besvärliga direkta frågor utan att svara
haah68
July 13, 2011
@dreadnallen @ehsanfadakar 😀
haah68
July 13, 2011
Jag väntar fortfarande på @ehsanfadakar:s svar på mitt inlägg om varför @Nyheter24 hyllar ”Patriot Paow”: https://antropomorf.se/2011/07/13/frmlingsfientlig-skvallerbloggare-hyllas-av-nyheter24-fr-sin-patriotism-sdpaow/
dreadnallen
July 13, 2011
Jag vet inte om @rasmusfleischer:s blogginlägg om @ehsanfadakar är relevant för ämnet, men kanske förklarar det något? http://copyriot.se/2009/03/10/ehsan-fadakar-en-antisemit-pa-nyheter24/
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen Jahaja. Märker att samtalet ändrade ton medan jag var borta.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Vad menar du? Jag ser inte att du har kommenterat mitt inlägg, som du lovade?
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen Vad jag menar? Det vet du nog 🙂
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Har du svarat någon annanstans än i min blogg? Jag kom nyss hem och kan inte se något inlägg från dig.
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen Låt oss sammanfatta. Du hävdar att Paow är sd, och därmed är det fel av oss att lyfta hennes person. Jag håller inte med.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@dreadnallen Jag menar att hon tagit avstånd från sd. Och därmed fel att kalla henne sd-paow.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@dreadnallen Att hon tagit avstånd och fortfarande är ett barn förtjänar hon en andra chans. Och kanske ett tredje. Och ett fjärde.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Hon uttrycker främlingsfientliga åsikter, bl a i den här intervjun som du själv hänvisat till några ggr: http://nyheter24.se/noje/kandisar/519603-stor-intervju-paulina-paow-danielsson
dreadnallen
July 13, 2011
@ehsanfadakar Mot bakgrund av detta frågade jag er varför ni väljer att hylla henne under epitetet ”Patriot Paow” här: http://nyheter24.se/noje/kandisar/577426-veckans-hetaste-bloggare
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen Det är bättre än att sd-stämpla och isolera henne från samhället. Det kommer leda till att hon faktiskt blir sd på riktigt.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Med ”sd på riktigt” menar du medlem i SD eller SDU, eller vad skiljer henne från en ”riktig” SD:are anser du?
dreadnallen
July 13, 2011
@ehsanfadakar Jag väntar fortfarande på ett svar på den frågan. Och en redogörelse på vilka åsikter hon tagit avstånd ifrån.
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen Men du kan väl svara på en fråga. Började du kalla henne för sd-paow innan du läst intervjun där hon säger: ”Jag är inte sd”?
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Det känns som att jag är den ende av oss som svarar på frågor här. Har du läst mitt inlägg ens? https://antropomorf.se/2011/07/13/frmlingsfientlig-skvallerbloggare-hyllas-av-nyheter24-fr-sin-patriotism-sdpaow/
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen Japp. Har läst. Och det känns tyvärr som att den här konversationen inte kommer nånvart för att vi tolkar grunden annorlunda.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar I @aaronisraelson:s intervju säger hon att hon skulle rösta på M. http://www.youtube.com/watch?v=7umNMAEalrY Men hennes åsikter är liktydiga med SD:s
dreadnallen
July 13, 2011
@ehsanfadakar I det här inlägget från november 2010 (nästan ett år senare) spyr hon galla över M och hyllar Jimmie Å: http://backupurl.com/krxmw7
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen En fråga till, har du tagit upp detta med Paow? I stället för att isolera henne, försök få henne att förstå.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Jag är inte intresserad av att försöka ändra hennes åsikter. Jag undrar varför @Nyheter24 väljer att hylla hennes patriotism.
dreadnallen
July 13, 2011
@ehsanfadakar Du är välkommen att redogöra för publiceringsbeslutet såväl som Paows ändrade åsikter i kommentarsfältet när det passar dig.
dreadnallen
July 13, 2011
@ehsanfadakar Tills vidare publicerar jag vår twitterdiskussion som ”förklaring” till den uppkomna situationen.
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen Du borde bli det. Du verkar brinna för detta. Att isolera någon är enkelt, att försöka få ett barn att förstå är beundransvärt.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Nu är jag inte barnpsykolog, utan bloggare och debattör. 🙂 Välkommen till kommentarsfältet. Nu stänger jag butiken för idag.
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen Du är även en människa. Glöm inte det. Vi hörs imorrn va?
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Det är upp till dig. Kommentarsfältet är öppet hela natten. 🙂
dreadnallen
July 13, 2011
@dreadnallen Får se om jag orkar. Jag trodde inte man längre kommenterade bloggar. Det är ju twitter som gäller.
ehsanfadakar
July 13, 2011
@ehsanfadakar Du kan ju försöka förklara det för @ThomasMattsson! 😉 Ta nu min fråga på allvar, när jag svarat på dina, är du snäll.
dreadnallen
July 13, 2011

Så här på fredag eftermiddag lämnar Eshan något som jag uppfattar som hans slutkommentar i diskussionen. Jag känner att jag gjort vad jag kan för att förmå honom att besvara min enkla(?) fråga på ett förtroendeingivande sätt. 

Jag hoppas dock att debatten om mediers ansvar att förmedla en kritiskt granskande journalistik fortsätter.

@dreadnallen Verkar vara en viss jargong mellan dem (typ dessie och paow) o nyheter24. Eller vad säger du @detljuvalivet? Känns internt.
ensonja
July 15, 2011
@ensonja Ja, @Nyheter24 verkar ha för vana att ”skoja till det” med SD:are. @detljuvalivet är på semester. Jag har bett @ehsanfadakar svara.
dreadnallen
July 15, 2011
@dreadnallen @ensonja @Nyheter24 @detljuvalivet Har tyvärr inte så mycket mer att tillägga. Ber om ursäkt om jag gjort dig besviken. #helg
ehsanfadakar
July 15, 2011
Lite senare hoppar Nyheter24:s nyhetschef Eric Rosén in i diskussionen och fyrar av följande argument. Det märkliga är att jag får intrycket att jag genom några enkla googlingar skaffat mig bättre insikt i Paows förehavanden och uttalanden än hela Nyheter24:s redaktion. Hur fungerar deras researcharbete egentligen, kan man fråga sig?
@ehsanfadakar men ett enkelt svar kan inte vara så svårt? El har jag fel igen? @dreadnallen @ensonja @Nyheter24 @detljuvalivet
haah68
July 15, 2011
@haah68 bryter semestern en kort sekund här! Jag tycker att man kan klaga på benämningen> @ehsanfadakar @dreadnallen @ensonja @Nyheter24
detljuvalivet
July 15, 2011
@haah68 ”Patriot” om man vill, även om den syftar till just bildens tema. Jag tycker inte > @ehsanfadakar @dreadnallen @ensonja @Nyheter24
detljuvalivet
July 15, 2011
@haah68 att en av Sveriges största bloggare bör diskvalificeras från bevakning eller annan> @ehsanfadakar @dreadnallen @ensonja @Nyheter24
detljuvalivet
July 15, 2011
@haah68 medverkan för att hon skriver dumma saker om invandringspolitik. Däremot ska det > @ehsanfadakar @dreadnallen @ensonja @Nyheter24
detljuvalivet
July 15, 2011
@haah68 ifrågasättas och det har ingen annan än vi gjort i samtal med Paow. Att som @dreadnallen kalla> @ehsanfadakar @ensonja @Nyheter24
detljuvalivet
July 15, 2011
@haah68 henne för sd-paow konsekvent tycker jag är riktigt dumt. Hon är moderat med dassiga> @ehsanfadakar @dreadnallen @ensonja @Nyheter24
detljuvalivet
July 15, 2011
@haah68 åsikter kring invandringspolitik. Det är himla synd, men knappast diskvalificerande. @ehsanfadakar @dreadnallen @ensonja @Nyheter24
detljuvalivet
July 15, 2011
@dreadnallen din Paow-obsession känns patriarkal, nästan rättshaveristisk, och jag har sagt mitt. @haah68 @ehsanfadakar @ensonja @Nyheter24
detljuvalivet
July 15, 2011
@detljuvalivet Tack för kommentaren! Har du läst mina inlägg? Gör gärna det vid tillfälle så kan > @haah68 @ehsanfadakar @ensonja @Nyheter24
dreadnallen
July 15, 2011
@detljuvalivet > vi fortsätta diskussionen där. Varfrån kom uppgiften om hennes partitillhörighet? @haah68 @ehsanfadakar @ensonja @Nyheter24
dreadnallen
July 15, 2011
@detljuvalivet Här är senaste uppgiften om Paows syn på M som jag kan hitta: http://j.mp/mW6ILM @haah68 @ehsanfadakar @ensonja @Nyheter24
dreadnallen
July 15, 2011
@detljuvalivet Om jag är rättshaverist överlåter jag på mina läsare att avgöra: http://j.mp/poiKlw @haah68 @ehsanfadakar @ensonja @Nyheter24
dreadnallen
July 15, 2011

Att invektiv ersätter sakargument har jag nästan börjat vänja mig vid numera, men det är med stor besvikelse jag konstaterar vilken låg debattnivå som Nyheter24:s redaktion väljer att lägga sig på i den här diskussionen.

Per Gudmundson behöver få sig ett skjut

Via Emanuel Karlstens blogg hittar jag den här artikeln från Svenska Dagbladet, där man ondgör sig inte bara över tidningen Galagos satir om Per Gudmundson, med anledning av hans tendentiösa påhopp på utlandsfödda svenskar, utan även över de reaktioner som Gudmundsons artikel väckt i sociala medier.

Svenska Dagbladets chefredaktör Lena K Samuelsson kallar Galagos satiriska text för ”ett allvarligt hot” och redaktionschefen Martin Jönsson benämner i ett blogginlägg de nedsättande kommentarerna om Gudmundson på Twitter som ”fullständigt vidriga”. Så här skriver han om Galagos satir:

SvD som företag uppmanade Per Gudmundson att polisanmäla det inträffade. Ja, vi vet att Galago är en satirisk tidskrift. Vi förstår att det finns de som tolkar det skrivna som humor. Kanske var det också avsett så.

Frågan är om inte SvD och Per Gudmundson är tämligen ensamma om att tolka det skrivna som någonting annat än humor, särskilt som det (något övertydligt) undertecknades med ”Sveriges Satirikers Centralorganisation”?

Emanuel Karlsten påpekar att den som publicerar nedsättande omdömen i ett offentligt forum också måste visa respekt och förståelse för hur det kan landa hos den det handlar om. Därom är vi eniga. Som jag bloggat om tidigare måste den som uttrycker sig offentligt i sociala medier räkna med att bli kommenterad och vantolkad. Jag utgår från att Simon Fors, en av de twittrare som nu polisanmälts av Gudmundson, är fullt införstådd med detta, då han ju för bara någon månad sedan hamnade i blåsväder på grund av grovt Twitter-skämtande om hur ”moderater förtjänar… bly”.

Medvetenheten om att allt man skriver inte kommer att mottas med applådåskor får dock inte bidra till ett debattklimat där rädslan för negativa reaktioner och polisanmälningar gör att ingen vågar uttrycka starka och ibland känslomässigt laddade åsikter. Särskilt inte inom den politiska satirens område. Komikern och skribenten Aron Flam beskriver på ett belysande sätt hur räddhågsenhet och övertolkning av kravet på opartiskhet ledde till en fullständig urvattning av det så kallade satirprogrammet Elfte timmen, som sändes i SVT i samband med valet förra året.

Ur mitt perspektiv är Svenska Dagbladets beslut att publicera Per Gudmundsons främlingsfientliga artikel det allvarligaste misstaget i sammanhanget. Istället för att ägna sig åt att polisanmäla uppenbara satirer och ilskna kommentarer i sociala medier, borde de fråga sig hur Gudmundsons påhopp på utlandsfödda svenskar påverkar samhällsklimatet.

Jag ser den pågående debatten som ytterligare ett exempel på hur traditionella medier kämpar för att anpassa sig till det nya medielandskapet. Tidigare ägde de inte bara tolkningsföreträdet på ledarsidorna, utan kunde även styra debatten genom sin möjlighet att välja vilka som skulle ges tillträde till debattsidorna. Idag kan vem som helst kritisera och ifrågasätta det som publiceras och få spridning för sin kritik via sociala medier, med ett genomslag som tar allt större andelar från de traditionella medierna.

Även om Gudmundsons artikel kan uppfattas som främlingsfientlig, åtminstone av ”alla tänkande människor”, som Simon Fors skulle ha uttryckt det, vore det kanske att hårdra tolkningen av Tryckfrihetsförordningen att baserat på denna text anmäla honom för hets mot folkgrupp. Inskränkningar av yttrandefriheten bör reserveras för de värsta övertrampen.

Lyckligtvis gäller yttrandefriheten även alla fria debattörer och åsiktsmaskiner på nätet. Att söka tysta den fria opinionsbildningen med polisanmälningar och därmed styra över den viktiga debatten om på vilka grunder invandrare porträtteras som en samhällsfara, till att handla om högljudda journalisters utsatthet, är varken särskilt konstruktivt eller hederligt, som jag ser det.

Justitiekanslern tycks vara på det klara med att ”[satirens] uttryck ofta är obehagliga och ibland stötande, något som kan fordras för att satiren ska ha avsedd effekt”. När jag läser JK:s svar på den inkomna anmälan mot Galago, kommer jag att tänka på en scen ur filmen ”People vs. Larry Flynt”, där Flynts försvarsadvokat Alan Isaacman (spelad av Edward Norton och kursiverad i citatet nedan) på ett briljant sätt lyckas förklara den satiriska humorns kärna för juryn i ett korsförhör med målsäganden, den berömde TV-predikanten Jerry Falwell:

Have you ever preached while drunk?

Drunk? Never.

You never had too many at lunch and went back on the radio?

That is a totally outrageous suggestion.

”Totally outrageous”?

Totally.

You don’t think that some people, despite your reputation might believe you could do that?

I would find that very difficult to believe.

So what you’re telling me is nobody could reasonably think that these statements about you were true.

That’s what I’m saying.

Reverend Falwell, at the beginning of this trial Judge Kirk gave very specific instructions to this jury. She said, ”If a reasonable person could not believe that Hustler magazine describes actual facts about Jerry Falwell then you must dismiss the libel claim.” Do you remember these instructions?

Obviously not, so I’m gonna ask you one more thing. Why are you suing my client for libel?

I am not a lawyer, Mr. Isaacman.

I am a lawyer, and I can’t figure it out either.

Rättegångsscenen avslutas med följande hyllning till en yttrandefrihet som även omfattar osmakliga och oönskade uttryck:

 

Apropå osmakliga uttryck önskar jag innerligt att Mustafa Can hade skrivit sin straffknullsnovell om
Per Gudmundson istället. Är det någon som behöver få sig några rejäla bett i rumpan, så är det han.

Uppdatering: Emanuel Karlsten och Marcus Jerräng gjorde mig nyss uppmärksamma på att kopplingen mellan Galagos satir och Per Gudmundsons ledare endast förekommer i mitt eget huvud, då satiren publicerades så tidigt som den 5:e maj. Varför Gudmunson och SvD väljer att bråka om detta först nu överlåter jag till min livliga fantasi att utröna. 🙂

Till råga på allt påpekar Helena Viita nu att det är Simon Fors twittrande i början av sommaren som ligger till grund för Gudmundsons anmälan mot honom. Jag tilldelar mig själv stora bloggpriset i slarvläsning och fortsätter fantisera över möjliga orsaker till att SvD och Gudmundson väljer att göra stort rabalder av dessa flera veckor gamla uttalanden först nu.

Uppdatering 2: I eftermiddags publicerade den andre polisanmälde twittraren, komikern och debattören Kawa Zolfagary, hela den twitterdialog som föranledde SvD:s anmälan med påföljande mediedrev. Med korten på bordet står det än tydligare hur orimligt Svenska Dagbladets agerande är i den här frågan. Det är lätt att få känslan att de bestämt sig för att ”sätta dit någon”, nu när JK: avslagit deras anmälan mot Galago. Man kan fråga sig om de fullständigt saknar respekt för yttrandefriheten och det svenska rättssytemet?

Rimligtvis torde morgonens krigsrubriker lyda nåt i stil med

Dagstidning kräver att all satir på Internet förbjuds

Uppdatering 3: Häromdagen tröttnade en av mina Twitter-vänner på alla tweets från Almedals-veckan:

Efter diskussioner om möjligheten att filtrera bort Almedalen-taggen med hjälp av tjänster som Muuter.com och globalfiltret i TweetDeck, kom hon på en lite mer kreativ lösning:

Detta är vad jag uppfattar som satir i sin bästa form. För inte kan väl Svenska Dagbladet uppfatta HorungeDeluxe:s twitter-rants som ”allvarliga hot” mot säkerheten i Almedalen… eller?

Twitter bortom topplistorna

Medan nära hälften av svenskarna har anammat Facebook, verkar det gå trögare för Twitter att nå ut till den breda massan. Många tycker att det är svårt att förstå vad man ska ha det till, något som jag försökte belysa i ett tidigare blogginlägg.

Den bild som ges av Twitter i mainstreammedia är förmodligen en viktig anledning till att majoriteten ställer sig frågande inför Twitters förtjänster.

TV4:s Nyhetsmorgon har den senaste tiden blivit allt bättre på att framhäva Twitter som kommunikationsmedium i sina sändningar. Nyligen bjöds Mårten Andersson in till studion för att förklara Twitter med utgångspunkt i hans nyutgivna bok ”Sveriges roligaste på 140 tecken”.

Här har jag samlat mina favorittwittrare och tillsammans med dem valt ut deras absolut bästa tweets

Jag har inget emot boken som sådan, men ser ett problem när Mårten Anderssons favoriter lyfts fram som representanter för den svenska twittersfären. Mårten själv följer endast ett sjuttiotal personer på Twitter – de flesta redan etablerade komiker och medieprofiler. Inte helt oväntat består hans ”roligaste”-lista nästan uteslutande av kända namn, som Adam Alsing, Alex Schulman, Annika Lantz, Henrik Schyffert, Jonas Gardell – och inte minst – redaktören själv.

Man kan fråga sig hur bra koll Mårten Andersson har på vad som egentligen händer på Twitter. Här gör Cirkusanna det på ett utmärkt sätt. Mårten tackade genom att blockera henne (här finns deras twitterkonversation). En annan twittrare som har för vana att blockera den som skriver till honom är Alex Schulman. Han är också den svenskspråkiga twittrare som har flest följare – drygt 25 000 stycken. Därför vänder sig Nyhetsmorgon till honom, för att få en förklaring vad Twitter går ut på:

Twitter är framförallt underhållning. Man går in där för att få en snabb fix av oneliners, sköna grejer… Jag tror att det framförallt handlar om att underhålla massorna.

Alex Schulman och Mårten Andersson verkar vara tämligen överens – Twitter handlar främst om att erbjuda massorna snitsiga repliker på 140 tecken. Det känns trist att de båda herrarna tycks ha missat den i mitt tycke viktigaste aspekten av Twitter – nämligen den sociala! Vi som dagligen använder Twitter gör det i första hand för gemenskapen – inte för att konsumera oneliners från självupptagna lustigkurrar.

I samband med sändningen kastar Nyhetsmorgons redaktion ut frågan ”vem är den bästa twittraren?” i flödet:

Förutom den uppenbara lustigheten att man ombeds mejla istället för att besvara frågan direkt på Twitter, ser jag ett problem med själva frågeställningen. Vem skulle till exempel välja vinkeln ”vem är den bästa Facebook-användaren”?

Bortom smarta marknadsstrategier och pr-kampanjer handlar sociala medier om en sak – vårt behov av att umgås. Därför är det tråkigt om man fastnar i föreställningen att Twitter främst går ut på att söka överglänsa varandra. Tyvärr tror jag att detta fokus på topplistor, ”bästa twittraren” och ”flest följare” är en viktig anledning till att intresset för Twitter inte är större. En utomstående kan lätt få intrycket att Twitter består av en ankdamm med högljudda kvackare som tävlar om vem som kan få mest uppmärksamhet, genomslag och inflytande.

Jag törs påstå att vi som early adopters har ett ansvar att på ett pedagogiskt sätt försöka överbrygga den klyfta som hindrar den stora massan att upptäcka förtjänsterna med nya kommunikationsformer. De långsiktiga framgångarna bygger på att bjuda in och trigga tillväxt, snarare än att kortsiktigt försöka profitera på andras okunskap. Utan inflöde av nya användare blir genomslaget för nog så smarta marknadsstrategier tämligen begränsat.

Det ibland abnormt stora fokuset på diverse strategier och knep för att ”nå ut brett och skapa viralitet”, redan innan ett medium anammats av en bredare målgrupp, får mig att associera till en turistort dit gatuförsäljarna och nattklubbsinkastarna hunnit långt före turisterna.

Argbuggen skrev mycket intressant om Twitter som en popularitetstävling inför förra sommarens SSWC. Jag antar att det här med hierarkier och topplistor är djupt grundat i människors sätt att förhålla sig till varandra, men det innebär inte att varje mänsklig arena nödvändigtvis måste inordnas primärt efter denna logik. Som med alla relationer, ser jag de kvalitativa aspekterna av de kontakter jag har på Twitter som självklart överordnade de kvantitativa.

En av de mest fascinerande sakerna med Twitter är just det platta formatet. Här handlar det inte om vilka som har tillträde till ”finrummen” på DN Debatt och SvD Brännpunkt. Varje läs- och skrivkunnig individ har en röst och kan interagera med vem som helst på någorlunda lika villkor. Yasmine el Rafie poängterar detta och söker balansera den hierarkiska bilden något:

Sen finns det folk som vill att man förmedlar att Twitter inte bara handlar om att vara fyndig och kvick och komma med de korta punchlinesen, utan att det handlar om ett demokratiskt samtal och det kan jag hålla med om – alla har en röst, oavsett om man är utrikesminister eller en småbarnsmamma nånstans.

Det är det som är den demokratiska sprängkraften.

Emanuel Karlsten är en av de medieprofiler som tydligast lyfter fram Twitter som en gemenskap mellan likasinnade. Så här skriver han t ex i sin blogg Tabloism 2.0:

Om vi ser Twitter som platsen där människor förenas i samtal utifrån intressen, och utifrån de samtal hittar personer som de ”borde vara vänner med” så skapar Twitters ”who to follow” exakt motsatsen. Ett fokus på att följa personer du redan känner till.

Urvalet innebär att jag föreslås följa några av de som blivit populärast i Sverige: TV-kändisar. De som har enorma mängder följare, bara för att de syns på tv. Det är egentligen min och mina vänners enda gemensamma nämnare med dessa personer – vi har sett dem på håll.

Här återfinns därför samme Alex Schulman och Annika Lantz som jag så medvetet undvikit för deras menlöst enkelriktade frökenur-twittrande. Här finns samma gamla tråkiga krönike-elit som är allt Twitter inte är.

Det är min övertygelse att betydligt fler kommer att intressera sig för Twitter när de upptäcker att här finns tillgång till massor av ”vanliga människor”, som exempelvis träffas för att utbyta recept via ämnen som #vegomiddag, peppar varandra med inspiration till stick- och virkprojekt via #twitterjunta, kommenterar den senaste matchen via #twittboll eller bara gillar att ”HÄNGA Å MYSA!”, som storkonsumenten @felmoftan uttryckte det så koncist.

Därför blir jag besviken när detta sociala perspektiv ständigt får stå tillbaka för den tradiga kändiskultur som Mårten Andersson, Alex Schulman, Annika Lantz m.fl. representerar.

Uppdatering: Mats Adamczak tipsade nyss om sitt inlägg där han beskriver några av de fördomar som hindrar människor från att utforska möjligheterna med sociala medier. Desto viktigare att lyfta fram goda exempel, som snarare överbryggar än förstärker dessa föreställningar.

Den urspårade tågtwittraren, transparens och kundrelationer

(Den extremt passande bilden är gjord av Piers Dillon-Scott. Thanks a million!)

Att Twitter erbjuder ett både underhållande och effektivt sätt att fördriva tiden om man händelsevis fastnar i tågtrafiken, visade Emanuel Karlsten genom sitt sex timmar långa marathon-twittrande från en tågresa i vintras. Emanuels rapporter kryddades av det faktum att Charlotte Perelli fanns med i tågkupén och i den efterföljande diskussionen väcktes intressanta frågor om den alltmer luddiga gränsen mellan privat och offentligt.

Häromdagen hade David Hall det tveksamma nöjet att sitta fast på ett mjölktåg från Småland till Stockholm och självklart tog han tillfället i akt att rapportera från debaclet via Twitter. Den här gången uppmärksammades hans klagomål av en SJ-anställd som arbetat på det aktuella tåget och Brit Stakston redogör på ett förträffligt sätt för hur deras twitterdialog ”spårar ur”.

Dialogen sätter fingret på den viktiga men svårdragna gränsen mellan yrkesroll och privatliv. Hur uppfattas mina ”privata” twitterinlägg i ett ämne som direkt relaterar till min yrkesutövning? Vem bär ansvaret för varumärke och kundvård i den fria öppna diskussionen? Brit Stakstons slutsats är något vag:

Så var landar jag när jag ser det här bemötandet av en kund hos SJ via en av deras medarbetare i en statligt bolagiserad verksamhet? Att det väl ändå även här och i all offentlig förvaltning måste råda sunt förnuft, hyfs mot kunder och vilja att ta ansvar!

Och att vi fick ännu en påminnelse om vikten av interna samtal på alla arbetsplatser om detta med att hur privat man än upplever sig själv på Twitter, i sin blogg eller på Facebook så är man det inte ur omgivningens synvinkel – och vad lär vi oss av det, hur vill vi hantera det.

Att varje anställd i en stor organisation (privat eller offentlig) automatiskt skall ha organisationens varumärke i ryggmärgen och utifrån sitt eget ”sunda förnuft” bedöma hur man bemöter kundkretsen på ett professionellt och varumärkesbyggande sätt är kanske något av ett önsketänkande.

Det tycks finnas två läger i diskussionen hur företag bör hantera öppenheten i de nya digitala kanalerna – det ena förespråkar total munkavle och det andra hyllar den totala transparensen och den fria dialogen. Transparens och öppenhet i all ära, men utan tydliga direktiv och policies har man förr eller senare överlåtit varumärkesbyggandet på den enskilde individen – med en ofrånkomlig spretighet som resultat.

Britta Blomberg gjorde i ett samtal jämförelsen med ett företags grafiska profil, som i detalj styr hur dess visuella kommunikation skall utformas. En tydligt formulerad och kommunicerad policy för kundrelationer borde vara en självklarhet i alla organisationer som intresserar sig för att knyta trovärdighet till sitt varumärke. Det handlar inte om att förbjuda personalen att uttrycka åsikter, utan snarare om att skapa en förståelse för vad som hör till yrkesrollen och inte. En SJ-anställd skall självklart kunna blogga och twittra om en tuff dag på jobbet. Däremot tycks det inte vara självklart för alla att en gräns överskrids när man övergår till att interagera med företagets kunder. En tydlig kommunikationspolicy hade kunnat förhindra tågpersonalen att låta sin frustration gå ut över resenärerna, såväl i tågkupén som i twitterflödet.

Uppdatering: Nu har jag äntligen lyssnat på Brit Stakstons kommentarer till fallet med en anställd vid Migrationsverket, som postade rasistiska inlägg på sin Facebook-profil. I inslaget nämner hon tack och lov behovet av att ha en kommunikationspolicy som även omfattar sociala medier, men samtidigt upprepar hon de flummiga termerna ”känna ett ansvar” och ”god kompass”, förmågor hon antar att de flesta tjänstemän besitter. Kanske är jag bara cynisk, men så länge mediestrateger hänvisar till dessa abstrakta regler för hur vi kommunicerar med varandra, kommer många övertramp att begås av anställda inom både privat och offentlig sektor.