Vilken etnicitet har svenskar egentligen?

Marika Carlsson - "En negers uppväxt"

Häromdagen inledde Emanuel Karlsten en intressant diskussion om begreppet ”etniska svenskar”; ni vet den där grodan som statsminister Reinfeldt kläckte ur sig förra sommaren och som väckte kritik från alla håll och kanter utom – naturligtvis – Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna?

Frågan gäller huruvida begreppet ”etniska svenskar” är problematiskt i sig, eller om det främst är sättet Reinfeldt använde det på som bör kritiseras.

Vad är etnicitet för något?

Etnicitetsbegreppet debatteras och utvecklas ständigt och har över tid tillskrivits nya och kompletterande innebörder. Avsikten har från början varit att röra sig bort från tidigare etnocentriska beskrivningar av ”stammar” och ”folkslag” med homogena, beständiga och av naturen givna egenskaper. Inte minst utgör övergången från ett essentialistiskt till ett konstruktivistiskt perspektiv på etnicitet en viktig milstolpe i denna utveckling.

”Medan begreppet essentialism framställer etnicitet som någonting bestående som man mer eller mindre föds med eller föds i (en slags färdig produkt) är det enligt konstruktivismen något som skapas och omskapas i socialt liv, någonting som byggs och konstrueras beroende på möten och omständigheter.”
Wikipedia: Socialkonstruktivism

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv beskriver kategorier som kön, ras och etnicitet snarare hur vi uppfattar och förhåller oss till varandra, än vilka grundläggande egenskaper vi har. Nutidens antropologer har lämnat synen på etnicitet som något medfött, statiskt och oföränderligt bakom sig och talar istället ofta om etnicitet som en aspekt av relationen mellan en minoritetsgrupp och samhällsmajoriteten. Med detta synsätt blir det särskilt vanskligt att tala om majoritetsbefolkningens etnicitet.

Så här skriver Nordiska muséet om etnicitet på sin webbplats om nationella minoriteter:

Etnicitet används idag för att beskriva tillhörighet till en grupp som definierar sig som skild från andra vad gäller ursprung och kultur. Ursprung kan syfta på släktskap, historia eller geografisk härkomst

Här görs också skillnad på etnicitet och etnisk identitet:

Etnisk identitet betyder att en person menar sig tillhöra en folkgrupp och i större eller mindre utsträckning sympatiserar med dess kulturella normer och uttryck. Men den etniska tillhörigheten är sällan en persons enda identitet, lika lite som en språklig eller religiös. Andra saker som kan påverka är till exempel kön, klass, sexualitet, ålder och bostadsort.

Hur en person själv uppfattar sin etniska tillhörighet är alltså centralt för den etniska identiteten. Det handlar inte om att klistra etiketter på varandra, utan att beskriva olika gruppers relationer sinsemellan.

Hur och om en person uttrycker sin etniska identitet kan variera. Beroende på sammanhanget kan etnisk identitet vara något ointressant, viktigt eller farligt.

Här blir det särskilt spännande! Alla har tydligen inte samma behov av att formulera en etnisk identitet och kontexten avgör vilka konsekvenser denna identitetsbildning medför.

Maktperspektivet

Som jag ser det är maktperspektivet avgörande för att förstå konsekvenserna av etnisk identitetsbildning. Odlandet av en etnisk gemenskap kan både stärka personer i utsatta minoritetsgrupper och bidra till att reproducera stereotypa och diskriminerande fördomar om gruppen och dess medlemmar.

Kritiker av etnicitetsbegreppet, som författarna Qaisar Mahmood och Lena Andersson brukar skjuta in sig på essentialistiskt präglade idéer om etniska gruppers inneboende egenskaper. De för båda ett resonemang som går ut på att i konsekvensens namn avskaffa etniciteten som identitetsbärare och därigenom komma till rätta med stereotypisering och diskriminering.

Jag tror att det kan vara att gå lite väl långt. Den etniska identiteten fyller olika funktioner för olika grupper, beroende på deras status i samhället. För en utsatt minoritet kan etnicitetsbegreppet användas som verktyg för att synliggöra och beskriva gruppens relation till majoriteten. Människor som dagligen diskrimineras och underordnas i samhället kan finna stöd och driva krav på lika möjligheter inom ramen för en etnisk grupptillhörighet.

Men om samer, kurder och romer får odla sin gemenskap måste väl också ”riktiga svenskar” få göra det, kanske någon tänker?

Här måste vi ställa oss frågan vem som gynnas av en ”etnisk svensk” identitet, en som exkluderar alla som inte har ”svenskt påbrå” sedan (hur många?) generationer tillbaka, och därtill inte anses dela ”svenska värderingar och traditioner” etc.

I en debatt med Jimmie Åkesson 2010 uttryckte statsministern följande kritik mot Sverigedemokraternas strävan att definiera vilka som är ”svenskar” och inte:

”Det blir så väldigt många som känner sig svenska som helt plötsligt får höra att de inte är det. Det blir märkligt om man försöker definiera det”

Vem har behov av en etnisk identitet med etiketten ”svensk”? Vad är det för gruppgemenskap som behöver stärkas genom införandet av begreppet ”etnisk svensk”? Vilken maktrelation är denna etnicitet tänkt att synliggöra? Vilka konsekvenser får den för de svenskar som inte platsar?

Alla etniska grupperingar verkar exkluderande. Om gruppen består av en privilegierad majoritet leder exkluderingen också till ojämlikhet, diskriminering och utanförskap. Onödiga barriärer skapas som utestänger många grupper från den svenska gemenskapen.

Idéer om blodsband och geografisk koncentration som avgränsningar för gemenskap leder ofrånkomligen till ökad segregation och spelar det kulturrasistiska projektet att ”Bevara Sverige svenskt” i händerna. Idén om ett ursprungsfolk som genom generationer varit bärare av hemlandets kultur och särart springer ur den nationalromantiska blod och jord-tanken som kom att bidra till den ideologiska basen för nazitysklands folkmord.

I de fall man önskar beskriva de privilegierade svenskarnas överordnade maktrelation till minoritetsgrupper kommer man hyfsat långt med kategorierna ”vit”, ”heterosexuell”, ”medelklass” och ”man”.

Flickr: venstredk
Vem är egentligen ”etnisk svensk”?

Vi får snabbt problem när vi ska försöka definiera ”svensk etnicitet”. Hur många generationer av inrikes födda förfäder måste en person ha bakom sig för att uppfattas som ”etnisk svensk”? Samerna utgör Sveriges urfolk – innebär det att de automatiskt räknas som ”etniska svenskar”? Vilka räknas som samer, förresten? Inte ens en relativt sammanhållen minoritet som just samerna låter sig enkelt avgränsas. Hur är det tänkt att gränsdragningen mellan ”etniska svenskar” och ”icke-etniska(?) svenskar” ska genomföras?

Som alternativ till den splittrande uppdelningen i olika etniska identiteter förespråkar Qaisar Mahmood en svensk nationell gemenskap, öppen för alla som önskar vara med och utforma den.

Det är därför hög tid att vi en gång för alla förpassar det essentialistiska tankesättet till den historiska soptippen, och i stället bejakar framväxten av en nationalism som förenar alla i samhället, oavsett om man hälsar på varandra genom att skaka hand eller genom att lägga handen på hjärtat. Det första steget är att ifrågasätta etniska gemenskaper, som alla bygger på idéer om arv, blod, gemensam historia och synen på kultur som något statiskt och homogent.

Ur ett antirasistiskt perspektiv ter det sig betydligt mer fruktbart att arbeta för en öppen, inkluderande och dynamisk nationell gemenskap av svenskar med olika etniciteter och hudfärger, än att söka definiera vem som är ”etnisk svensk” och inte.

Svaret på frågan vilken etnicitet svenskar egentligen har är ”alla möjliga” eller ”ingen särskild”. För somliga är den etniska grupptillhörigheten viktig i kampen för minoriteters likaberättigande. För andra finns det små eller inga vinster med att odla en etnisk identitet.

Uppdatering:

Via Twitter gjorde @EnokAnnan mig uppmärksam på att Reinfeldt faktiskt blivit en aning felciterad. Nyhetsguiden i P3 gjorde sitt bästa för att reda ut begreppen:

Det korrekta citatet lyder ”Om vi tittar på etniskt födda svenskar mitt i livet, har vi mycket låg arbetslöshet…”

Det är alltså inte självklart att Reinfeldt anammat SD:s vokabulär. Det kan också röra sig om en ren felsägning.

Språkrådet säger:

”Etnisk svensk har dykt upp på senare tid som motsatsord till person med invandrarbakgrund. I båda fallen kan man fråga sig hur långt tillbaka i tiden man ska gå. Det är alltid svårt och känsligt att kategorisera folk på det sättet.”

Så här uttalar sig Anders Neergaard (AN), docent i sociologi vid Linköpings universitet apropå begreppet ”etnisk svensk” när Sveriges radio (SR) intervjuar honom:

SR: Vad menar man när man säger ”etnisk svensk”?

AR: Det beror på vilket sätt man själv förstår etnicitet. Den klassiska förståelsen av etnicitet är etnicitet som en kärnegenskap, nån kvalitet inom en grupp människor…

SR: Och den andra definitionen…

AN: …handlar om att etnicitet är någonting som vi tillsammans tillskriver varandra…

SR: Tycker du att det går att definiera ordet ”etnisk svensk”?

AN: Nej, jag tror inte att vi kan definiera det på ett sådant sätt så att vi alla är överens om det, men jag tror att många av oss kan definiera ”etnisk svensk”, men det är vissa människor som har makt som kan få den betydelsen att gälla i olika sammanhang.”

11 reaktioner på ”Vilken etnicitet har svenskar egentligen?

 1. Bra skrivet! Har du läst Catrin Lundström, svenska latinas? Där finns många bra problematiseringar av etnicitet begreppet och komplexiteten av vad ”svensk” innebär!

  • Nej – inte läst! Stort tack för tipset. 🙂

   Måste passa på och säga några ord om intersektionalitet också. Det går självklart att invända mot mitt resonemang ovan att majoriteten inte kommer undan en kritisk granskning utan måste ingå i den totala bilden när vi studerar samhällets maktförhållanden och relationer. Risken är annars att minoritetsgrupper etnifieras utifrån majoritetsgruppen som osynlig norm, typ…

 2. Christofer — tack för att du tar upp detta vikitga ämne. I mitt tycke är själva termen ”etnisk svenskhet” befängd, där förespråkare för rasideologi tyvärr lyckats att få oss att acceptera eugenisk terminologi som behandlar sekelgamla teorier som vi redan vet inte har något med vetenskap att göra. Att Sveriges statsminister ens yppat termen är ordentligt problematiskt eftersom det finns många som därmed kommer att tro att begreppet har legitimitet. Detta är definitivt ett ämne som bör få hög prioritet i bloggosfären och dissikeras som den pseduovetenskap den är.

  • Tack, Peter!

   Jag är helt enig med dej att vi bör motverka begreppets spridning så långt det är möjligt. Ännu sorgligare blir händelsen i somras när man betänker att det snarare var TT som ”hörde fel” och gjorde en nyhet av detta. Medielogiken spelar många spratt i etnicitetsdebatten.

   Jag ser framför mig ett år där många vita svenskar kommer att göra smärtsamma men nyttiga insikter och förhoppningsvis bli bättre både vad gäller normkritiskt tänkande och att inkludera sig själva i analysen av rasmaktsordningens konsekvenser.

 3. Du har aldrig varit utomlands va? Vilken etnicitet har en kines eller en japan? Vem är norm i Afrika eller i Thailand? Världen är lite större än Stockholm vet du.

 4. Mer problematiskt blir det ju när en dittills diskriminerad minoritet som utvecklat etnisk identitet och kultur blir en majoritet i ett självständigt land. Här i Israel dyker det alltid upp. Vad menas det att vara ett Judiskt demokratiskt land? Går det ens ihop? Är invandrande judar bröder eller främlingar? Är ickejudiska inhemska grupper bröder eller främlingar? Vem är den typiske Israelen? Kan man vara det utan att vara Jude?
  Jag antar att liknande problem existerar i Armenien. Och kommer att existera i Kurdistan när/om det sker.

  • Tack för ett intressant exempel som ju bekräftar att etnicitet snarare beskriver relationer mellan grupper, än essentiella och oföränderliga egenskaper hos desamma. Relationen mellan den judiska befolkningen och övriga etniska grupper i Israel skiljer sig markant från den mellan judiska minoriteter i andra delar av världen och de majoriteter de omges av där.

   Samtidigt som iranier och afghaner båda betraktas som minoriteter här i Sverige, finns exempel på hur den iranska majoriteten i Iran utsätter afghaner för rasistisk diskriminering.

   Din andra poäng tycks vara att grupper som har en historia av utsatthet och förtryck också skaffar sig en stark etnisk identitet, vilket kan bidra till att stärka deras dominanta och exkluderande ställning i den händelse dessa grupper bildar en etnisk majoritet.

   Tanken känns inte alls långsökt och jag återkommer gärna till detta ämne längre fram.

 5. Sverige har inte ett urfolk utan två.

  Samerna är Sápmis urfolk. Eftersom Sápmi delvis ligger i Sverige så är de idag ett urfolk i denna del av Sverige.
  Svenskarna är övriga Sveriges urfolk.
  Inget av dem är ursprungsfolk. Både samerna och svenskarna har trängt undan tidigare folk.
  Svårare än så är det inte.

  Att samerna från FN fått status som urfolk men inte svenskarna beror på att de är en minoritet som behöver skyddas. Någon väsentlig skillnad mellan samernas och svenskarnas sätt att befolka landområdet i fråga föreligger inte. Att sedan invånarna i södra Sverige valt att ta emot många människor från andra länder har naturligtvis påverkat den svenska kulturen men att det på något sätt skulle leda till att det inte finns en svensk etnicitet på precis samma sätt som minoritetsgruppers etnicitet faller på sin egen orimlighet. Naturligtvis kan det leda till att människor med blandat ursprung känner sig utanför och det måste man göra något åt om det leder till problem. Men att låtsas att svenskar saknar etnicitet är en dålig lösning eftersom den är förljugen.

  Maktperspektivet är inget argument alls i frågan om hur etnicitet skall definieras. Eventuella oönskade konsekvenser av etnisk gemenskapskänsla hos majoriteten är naturligtvis viktiga att beakta men att använda dem som ett argument för att påstå att majoritetsbefolkningen saknar etnicitet är bara konstigt. Hur går det då till exempel om delar av denna etnicitetslösa majoritet flyttar och blir en minoritet på ett annat ställe? Får de då helt magiskt en etnicitet eller fanns den där från början?

  Och ja, eftersom vi är ute på postmodern is, definitionerna är aldrig helt fasta och det kan finnas inslag av att man själv väljer att definiera sig. Det är precis som med regnbågen. Mellan blått och grönt finns ett område där vissa säger grönt och andra blått. Denna osäkerhet i gränsområdet är inget argument för att påstå att blått och grönt inte finns.

  • Inget svar från dreadnallen här? Haha så gött att någon kunde påpeka det här. Resonemangen i det här inlägget är läskigt. Dels att författaren tror att han kan ge definitiva svar i frågan: ”Svaret på frågan vilken etnicitet svenskar egentligen har är ”alla möjliga” eller ”ingen särskild”. ” Nej, du är med största sannolikhet inte en expert inom det här ämnet och det där är ditt svar, försök att vara lite ödmjuk.

   För det andra så vill du konstruera verkligheten efter vad som behövs ur ett rättviseperspektiv, du är alltså så långt ifrån vetenskaplig som det går att komma. ”Det är inte bra om en majoritet vet om att dem har en etnicitet, därför finns den inte”. Du kan ju fortsätta med ”Det är inte bra för våra barn att lära sig om stora läskiga rymden, därför finns den inte”.

Kommentarer inaktiverade.