Har Mercedes och Milla ”fattat grejen” med Twitter?

”It’s about trendsetters. Not followers.”

postad via email från coffe’s posterous